Skip to Content

Čisté bohatství kraje i celé země

Li

Lithium je velká šance pro Ústecký kraj, Českou republiku, pro nás pro všechny. Jde o kov, který je zásadní pro nastupující elektromobilitu i obnovitelné zdroje. Pomocí lithia máme možnost posunout náš průmysl na vyšší úroveň a zapojit se do odvětví, které nám bude přinášet prosperitu desítky let. Chceme, aby z této prosperity měli co nejvíce občané a obyvatelé Ústeckého kraje a okolních obcí. Všude, kde podnikáme, máme ty nejlepší sousedské vztahy. Zlepšování kvality života lidí v okolí je jednou ze zásad našeho podnikání. Dlouhodobě také podporujeme aktivitu obyvatel v regionech, což je i jedním z poslání naší Nadace ČEZ.

Avatar
Pavel Cyrani

místopředseda představenstva ČEZ, který projekt lithium parku řídí

Lithium - kov budoucnosti

Už dnes se používá v nejrůznějších typech baterií, které jsou součástí našeho života. Jeho význam teď ale rychle roste s rozvojem elektromobility a obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární a větrné elektrárny. Ústecký kraj má teď jedinečnou příležitost.

Cínovec je nejbohatším ložiskem lithia v Evropě a jeho využití bude mít strategický význam při zajišťování energetické bezpečnosti a soběstačnosti našeho regionu i celé země. Ústecký kraj byl symbolem staré energetiky založené na uhlí. To však brzy skončí a region má jedinečnou možnost stát se symbolem moderní, inovativní a čisté energetiky budoucnosti.

Lithium je díky svým vlastnostem nenahraditelným prvkem v lithium-iontových bateriích, které jsou dnes nejběžněji užívaným typem baterií, protože díky své kapacitě a životnosti nejlépe vyhovují nárokům dnešních moderních technologií. Podle předpovědí vzroste poptávka po Li-Ion bateriích v Evropě do roku 2030 na zhruba desetinásobek zejména díky rozvoji elektromobility a potřebě úložišť energie pro obnovitelné zdroje. Do roku 2040 se očekává další výrazný, několikanásobný nárůst poptávky.

Proč právě lithium?

Produkce lithia a lithných produktů přispěje ke zvýšení kvality života v kraji a ekonomicky ho pozvedne.

Projekt vytváří kvalitní pracovní místa a přitáhne do regionu další podnikání a také výzkum a vývoj, který je klíčový pro další růst. Našemu regionu projekt přinese finanční prostředky na investice do vlastního rozvoje. Veškeré činnosti budou dělány s maximálním důrazem na ekologii, odpovědné podnikání, dobré vztahy s okolními obcemi a potřeby místních obyvatel.

Lithium budeme získávat nejmodernějším způsobem, využívat budeme pouze nejnovější technologie šetrné k životnímu prostředí. Dobývání lithia bude probíhat hlubinným způsobem, tedy zcela odlišně než v povrchových dolech, které se nacházejí v jiných částech kraje. Námi zvolená metoda nenaruší místní krajinný ráz.

1 000 pracovních míst
1 000 pracovních míst

přinese samotný projekt. Dalších přibližně 2 000 pracovních míst může přinést vybudování plánované gigafactory na výrobu baterií, která se připravuje v nedalekém Prunéřově.

Největší zásoby lithia v Evropě
Největší zásoby lithia v Evropě

se nachází v lokalitě Cínovec. Naleziště je významné také v celosvětovém měřítku. Jde o strategickou surovinu, která České republice zajistí energetickou bezpečnost a rozvoj moderních technologií celého regionu.

Miliardy korun pro Ústecký kraj
Miliardy korun pro Ústecký kraj

přinesou plánované investice na vybudování lithium parku na Cínovci. Jde o prostředky, které budou investovány přímo v regionu a ze kterých bude mít okolí bezprostřední prospěch.

6 000 MW obnovitelných zdrojů
6 000 MW obnovitelných zdrojů

vybuduje Skupina ČEZ do roku 2030, aby zajistila čistou energii a zajistila bezpečné a stabilní dodávky elektřiny za co nejnižší cenu. Řadu z nich v Ústeckém kraji. Právě lithium z Cínovce se může v těchto klíčových projektech uplatnit a pomoct zajistit naši energetickou soběstačnost. V elektrárně Tušimice už jedna speciální baterie využívající lithium existuje.

350 000 elektromobilů
350 000 elektromobilů

bude podle odhadů jezdit v ČR v roce 2030. Pro naši ekonomiku je důležité, aby se elektromobily vyráběly co nejvíce u nás, a i k tomu může výroba lithia přispět.

Přínosy pro okolní obce

ČEZ je dobrý a zodpovědný soused

Projekt dlouhodobě přiláká další obyvatele, posílí občanský a kulturní život, zvýší daňové výnosy pro obce. Zlepší se atraktivita okolních obcí a zrychlí se obnova jejich infrastruktury. Příjmy místních rozpočtů výrazně zvýší také podíl z poplatků za vydobyté nerosty. Celý projekt nebude mít žádný dopad na krušnohorské památky zapsané v UNESCO. Region je na seznamu zapsaný právě díky své hornické tradici.

Hlavním investorem projektu je Skupina ČEZ, česká společnost, která se vždy soustředí také na spolupráci s obcemi a co nejlepší vztahy s místními obyvateli.

Nadace ČEZ pomáhá v Ústeckém kraji
přes 300 mil. Kč

věnováno od roku 2002.

206 projektů

podpořeno v Ústeckém kraji za rok 2022.

22,7 mil. Kč

putovalo na podporu těchto projektů v roce 2022.

Posláním Nadace ČEZ je podporovat veřejně prospěšné projekty, které reagují na aktuální společenské potřeby. Rozvíjí vzdělávání a sport, zlepšuje životní prostředí a pomáhá potřebným.

ČEZ tak například pravidelně v regionech přispívá na:

 • Vzdělávací, kulturní či celospolečenské aktivity obcí a místních spolků (hasiči, myslivci aj.)
 • Sportovní akce, sportovní kluby a výstavbu sportovních hřišť v regionech
 • Zvyšování dostupnosti a kvality sociálních služeb
 • Zlepšování kvality životního prostředí, výsadbu alejí, regenerace lesů
Přínosy pro Ústecký kraj

Ekonomická aktivita zvýší atraktivitu kraje a zlepší životní podmínky obyvatel.

Výroba lithia zvyšuje atraktivitu Ústeckého kraje a přispěje k nárůstu pozitivního vnímání v očích celé Evropy. Jde také o příklad jednoho z úspěšných transformačních projektů v rámci uhelných regionů Evropské unie.

Skupina ČEZ vrací příjmy ze svého podnikání regionům, kde působí. Projekt bude mít vliv na růst HDP České republiky a tím také na příjmy kraje.

 • Nové pracovní příležitosti

  Lithium park vytvoří 1 000 přímých pracovních míst. Většinu z nich mohou obsadit zaměstnanci uhelného průmyslu, který bude v příštích letech v severočeském regionu postupně zanikat.

 • Gigafactory

  Vedle výroby lithia se plánuje vybudování české gigafactory na výrobu baterií. Bude zde probíhat také výzkum a vývoj. To vše přispěje k tomu, že se kraj může rychle dostat mezi vyspělé regiony s vysokou konkurenceschopností a životní úrovní obyvatelstva.

 • Kov budoucnosti

  V následujících desetiletích výrazně poroste poptávka po Li-Ion bateriích. V regionu Ústeckého kraje tak může vzniknout projekt s dlouhou budoucností a jistotou pracovních míst, který zajistí masivní rozvoj obcí a kraje a povznese ho mezi nejrozvinutější lokality České republiky.

Přínosy pro českou ekonomiku

Česká republika má silně rozvinutý automobilový průmysl, který dnes tvoří 10 % HDP, čtvrtinu veškeré průmyslové výroby a zaměstnává půl milionu lidí.

Toto klíčové odvětví čekají obrovské změny v důsledku odklonu od výroby spalovacích motorů. Rozvoj elektromobility může být pro Česko příležitostí, jak automobilový průmysl transformovat. Vlastní výroba baterií do elektroaut s využitím domácího lithia představuje klíčovou strategickou výhodu oproti ostatním zemím. Záměrem je proto lithium nejen získávat, ale také zpracovávat a vyrábět z něj finální produkt v podobě Li-Ion baterií. To vše by mohlo probíhat přímo na území Ústeckého kraje.

Mít svou továrnu na baterie, a to nejméně jednu, je pro ČR logický a strategický krok. Česká republika ji potřebuje, protože je silně závislá na automobilovém průmyslu. Je třeba si uvědomit, že pokud kapacita nevznikne v ČR, vznikne jistě jinde v regionu nebo Evropě. Pak se ale i pracovní místa a přidaná hodnota přesunou mimo naše území.“ Studie Deloitte, Rozvoj výroby baterií v Česku (září 2021)

Přínosy pro Evropskou unii

Evropská unie se chce v rámci dekarbonizace stát ve vývoji a výrobě baterií světovým lídrem. Baterie budou čím dál více potřeba nejen v dopravě, ale i pro ukládání energie z obnovitelných zdrojů.

Dnes je ale dovážíme zejména z asijských zemí. Vlastní výroba baterií zajistí větší udržitelnost, bezpečnost a konkurenceschopnost celé Evropy. Česká republika může využít možnosti vlastního zdroje klíčové suroviny – lithia. A na to navázat vlastními kapacitami výroby baterií a vybudovat si tím silnou pozici v novém technologickém odvětví, které má v rámci EU garantovaný dynamický růst.