Skip to Content

Ekologie

Skupina ČEZ se hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje. Aktivity ČEZ jsou založeny na zachování hodnoty příštím generacím. Při svém podnikání se proto ČEZ řídí přísnými etickými standardy zahrnujícími odpovědné chování k místním obyvatelům, okolním obcím, svým zaměstnancům, životnímu prostředí a celé společnosti.

Ekologie a ČEZ
Ekologie a ČEZ

Ekologie a udržitelnost jsou pro Skupinu ČEZ zcela zásadní, proto přišla s aktualizovanou strategií VIZE 2030 – Čistá energie zítřka. V ní definuje své cíle v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a v oblasti správy a řízení společnosti.

Skupina ČEZ se zavázala snižovat emise, rozvíjet obnovitelné zdroje energie a zvyšovat energetickou účinnost. Je také lídrem v budování sítě dobíjecích stanic pro elektromobily.

Pro plnění ekologických a klimatických závazků jsou klíčové investice do rozvoje nových technologií, kam patří i výroba moderních lithiových baterií.

Ekologické cíle

Veškeré informace o strategii VIZE 2030 – Čistá energie zítřka naleznete na webu Skupiny ČEZ

 • ČEZ už provedl několik vln ekologizací svých elektráren, včetně pravděpodobně vůbec nejrozsáhlejší a nejrychlejší modernizace elektráren v devadesátých letech. Těmito ekologizacemi elektráren, které se nacházejí zejména v Ústeckém kraji, snížil ČEZ emise nejrůznějších látek na jednotky procent původní hodnoty, a významně tím přispěl ke zlepšení stavu životního prostředí v regionu a obnově Krušných hor. Ty byly kdysi sužovány kyselými dešti a kalamitami, ale dnes jsou pro svou krásu vyhledávanou turistickou atrakcí České republiky.
 • Řadu uhelných elektráren v regionu již ČEZ zcela odstavil a u dalších ukončení jejich činnosti postupně plánuje.
 • ČEZ má pevný závazek do roku 2030 výrazně omezit využívání uhlí ve zbylých elektrárnách a zcela ukončit používání uhlí ve svých teplárnách. Tím dále výrazně přispěje ke zlepšení stavu životního prostředí v Ústeckém kraji i celé ČR.
 • Elektřinu z končících uhelných elektráren je potřeba nahradit, proto ČEZ plánuje výstavbu obnovitelných zdrojů energie a rozvoj jaderné energetiky.
 • Do roku 2030 chce ČEZ postavit 6 000 MW (= výkon 6 bloků jaderné elektrárny Temelín) v obnovitelných zdrojích a výrazně pokročit v programu výstavby malých modulárních jaderných reaktorů.
 • Solární elektrárny už nyní ČEZ začíná budovat na zemědělsky málo hodnotné půdě v areálu dolů a klasických elektráren, včetně pozemků elektráren Prunéřov a Tušimice v Ústeckém kraji.
 • Celkové klimatické neutrality chce ČEZ dosáhnout do roku 2040.
Lithium a ekologie
Lithium a ekologie

Lithium je v moderním ekologickém automobilismu a energetice nepostradatelným nerostem, a má proto ekologii a udržitelnost vepsanou ve svém rodokmenu.

Smyslem rozvoje elektromobility, obnovitelných zdrojů a výroby lithium-iontových baterií je jejich přínos k snižování znečištění ovzduší okolo nás a k boji s klimatickou změnou.

Technologické postupy získávání lithiové rudy na Cínovci budou dodržovat nejvyšší ekologické standardy nad rámec stanovený zákonem. Získávání lithia bude na rozdíl od řady jiných ložisek na světě probíhat pod zemí, s minimálním dopadem na životní prostředí a krajinu a za přispění těch nejmodernějších špičkových technologií.

Veškerá výroba bude splňovat ta nejpřísnější pravidla a bude pod dohledem českých úřadů. Platí, že žádná evropská automobilka či výrobce baterií by neodebrali surovinu bez prokázaného ekologického původu, protože jen tak budou zákazníci tyto produkty kupovat. Světové automobilky důsledně tlačí na zajišťování ekologických postupů při získávání lithia a jejich požadavky jsou i často přísnější než české a evropské zákony.

Jak postupujeme, aby byla výroba lithia co nejšetrnější
 • Důkladně a zodpovědně řešíme veškeré postupy s Ministerstvem životního prostředí ČR a Českou inspekcí životního prostředí.
 • Hodnocení dopadů na životní prostředí je předmětem procesu EIA, který je otevřen připomínkám veřejnosti i obcí. Naše plány diskutujeme s představiteli obcí i kraje.
 • Pečlivě analyzujeme zkušenosti z jiných projektů a společně s odborníky z celého světa hledáme cesty, jak učinit výrobu co nejekologičtější
 • V rámci příprav projektu lithium je zamýšlenou variantou pohánět lithium park pouze zelenou, bezemisní elektřinou.
Posuzované oblasti
 • Doprava

  Přeprava rudy ze Sedmihůrek do zpracovatelského závodu nebude probíhat po stávajících komunikacích, ale bude zajištěna speciálním dopravníkem. Lithné produkty pak budou dodávány zákazníkům převážně po železnici.

 • Krajina

  Vstupní portál a přepravník rudy jsou situovány ve svahu tak, aby byl dopad do krajinného rázu co nejmenší.

 • Vzduch

  Projekt nebude mít negativní dopad na ovzduší, který by se dotkl obyvatel. Práce na Cínovci budou probíhat zejména hluboko pod povrchem a budou zajištěna náležitá protiprašná opatření pro co největší ochranu ovzduší. Celý projekt musí splňovat velmi přísné požadavky ze strany státu a bude podléhat kontrole v průběhu provozu.

 • Voda

  Zdrojem technické vody pro důl i úpravnu bude důlní voda. Průmyslové vody budou vyčištěny dle limitů stanovených vodoprávním úřadem.

 • Akustika

  Limity hluku budou striktně dodržovány.  Většina činností na Cínovci bude probíhat pod zemí, aby byl chod prací co nejtišší. Zpracovatelský závod bude postavený v průmyslové oblasti v okolí elektrárny Prunéřov, kde se nenachází zastavěná oblast.

 • Seismika

  Způsob prací je navržený tak, aby se zabránilo jakýmkoliv projevům na povrchu. Vydobyté prostory se vyplní stabilní zakládkou, která podpoří stabilitu masivu. Z důvodů kontroly bude důlní prostor i jeho okolí nepřetržitě sledováno řadou monitorovacích seismických stanic.

Lidé a okolí

ČEZ nabízí velmi zajímavou a atraktivní práci s dlouhodobou perspektivou. ČEZ je jedním z nejlépe hodnocených a nejvíce vyhledávaných zaměstnavatelů v celé České republice. ČEZ se každý rok umisťuje na nejvyšších příčkách anket mezi tuzemskými zaměstnavateli. Vede v hodnocení odbornou veřejností i mezi studenty.

 • Sodexo Zaměstnavatel roku

  1. místo za rok 2022

 • TOP Zaměstnavatelé

  1. místo za rok 2022

Hlavní investor projektu Skupina ČEZ si uvědomuje svou sociální a environmentální odpovědnost spojenou s jejími provozy v regionech.

Je zodpovědnou firmou a dobrým sousedem, který se aktivně podílí na podpoře a rozvoji komunitního života. Podporuje projekty v různých oblastech, včetně vzdělávání, kultury, sportu, ochrany životního prostředí i zlepšování infrastruktury a zdravotní péče.

Cílem je přinést prosperitu regionu, obcím, místním obyvatelům a našim budoucím zaměstnancům. Skupina ČEZ odpovědně vrací část příjmů zpět do regionů, v nichž působí, aby se podělila o prospěch ze své činnosti s obyvateli.

Skupina ČEZ je spolu s Nadací ČEZ jedním z největších firemních dárců v České republice. Posláním Nadace ČEZ je podporovat veřejně prospěšné projekty, které reagují na aktuální společenské potřeby. Rozvíjí vzdělávání a sport, zlepšuje životní prostředí a pomáhá potřebným. Více na www.nadacecez.cz.

Podpora ČEZ v oblasti vzdělávání směřuje zejména do zlepšení kvality výuky a zvyšování atraktivity vzdělávání v partnerských školách a v regionech, kde ČEZ působí. ČEZ má uzavřená partnerství se sedmi desítkami středních či vyšších odborných škol a s dalšími 13 vysokoškolskými technickými fakultami. Partnerské školy má ČEZ především v okolí svých pracovišť.