Skip to Content

O projektu

Žádaný kov, který může vylepšit životní podmínky zdejších obcí

Výroba lithných produktů použitelných v bateriovém průmyslu je výjimečnou příležitostí pro Dubí, Újezdeček, Košťany a další okolní obce, pro Ústecký kraj, ale i celou Českou republiku.

Ústecký kraj a zdejší obce se mohou od počátku stát součástí perspektivního odvětví výroby a zpracování baterií. Kromě samotné produkce lithia má ČR velkou šanci přilákat výstavbu takzvané gigafactory, tedy továrny na výrobu baterií.

Nová aktivita přinese regionu prostředky na potřebné investice, obyvatelé zároveň získají kvalifikovaná a dobře placená pracovní místa. Celý tento řetězec přinese do regionu tisíce kvalitních pracovních míst a zajistí další možnosti rozvoje celého regionu. Kraj se tak stane ideální volbou pro další investice v tomto odvětví, rozvoj klíčového průmyslu pro celou Českou republiku a přitáhne další podnikání.

Mezi přínosy pro obyvatele Ústeckého kraje bude patřit také zlepšení regionální i obecní infrastruktury, rozvoj školství a místního vědeckého výzkumu. Cílem projektu je produkce lithných produktů, které se budou používat pro výrobu baterií zejména do elektromobilů či bateriových úložišť pro energii z obnovitelných zdrojů, které budou vznikat i v Ústeckém kraji. Vznikne zde moderní lithium park, jehož části budou navzájem propojeny moderním a k přírodě šetrným způsobem přepravy.

Celý projekt klade důraz na citlivý přístup k životnímu prostředí a životu místních obyvatel. Proces výroby lithia na Cínovci je připravován tak, aby byl co nejtišší a s co nejmenším dopadem na okolí. Většina prací bude i proto probíhat hluboko pod povrchem. Hlavní investor, Skupina ČEZ, je zárukou toho, že projekt bude realizován společensky odpovědně, s minimálním vlivem na životní prostředí a s ohledem na to, aby se hodnota ložiska promítla do zlepšení životních podmínek místních obyvatel.

Avatar
Martin Pohlodek

manažer ČEZ a generální ředitel Geomet

Pro Česko to může být cesta k přerodu v silnou a ekologickou ekonomiku a lídra v oblasti výroby a zpracování baterií. Pokud se nám podaří nabízených příležitostí využít, výrazně se také sníží negativní sociální dopady spojené s plánovaným útlumem uhelného průmyslu na severu Čech.

Klíčový produkt pro rozvoj automobilového průmyslu
Klíčový produkt pro rozvoj automobilového průmyslu

V nejbližší době čeká Českou republiku stejně tak jakou celou EU přechod od tradičního automobilového průmyslu a spalovacích motorů směrem k čisté elektromobilitě. Lithiové baterie, které jsou nedílnou součástí všech elektromobilů, jsou proto klíčovým produktem. Výskyt lithného ložiska na našem území nám poskytuje jedinečnou příležitost tento kov u nás získávat a v rámci zamýšleného projektu tyto zásoby proměnit v domácí produkci suroviny kritické pro budoucí rozvoj automobilového průmyslu. Automobilový průmysl dnes tvoří 10 % tuzemského HDP, čtvrtinu veškeré průmyslové výroby a zaměstnává přímo a nepřímo půl milionu lidí. Správně vyřešit transformaci automobilového průmyslu je tak pro Česko klíčové.

Jak bude vypadat český lithium park

V lokalitě se podle provedených průzkumů nachází 3 procenta všech světových zásob lithia, kterému se dnes přezdívá bílé zlato.

Lithné ložisko na Cínovci je situované na hranici ČR a Německa asi 6 kilometrů severně od města Dubí na Teplicku. Dvě třetiny ložiska se nacházejí na české straně, zatímco menší část leží pod německým Zinnwaldem. V Německu se pracuje na podobném projektu výroby lithia, protože i pro Německo jde o klíčový kov pro jeho budoucnost.

Lithium park se skládá ze dvou základních částí. Jde o důl, který má vzniknout na Cínovci v lokalitě zvané Sedmihůrky, v lese a mimo zastavěné území obce. Druhou součástí lithium parku bude zpracovatelský závod, jehož výstavba je plánována v okolí elektrárny Prunéřov, zpracovatelský závod by zde vznikl na pozemcích Skupiny ČEZ. Lithium park doplňuje plánovaná gigafactory, tedy továrna na výrobu baterií, která se připravuje v nedalekém Prunéřově / lokalitě Severní lom.

Využívat budeme hlubinnou metodu získávání potřebného kovu. Je šetrná k okolní krajině a nijak nenarušuje její ráz. Viditelný z povrchu bude pouze malý portál vedoucí do pracovního prostoru. Práce budou probíhat s maximálním důrazem na bezpečnost a zdraví všech zaměstnanců, a to díky využití nejmodernějších technologií. Bezpečnost provozu a jeho minimální dopad na okolí pro nás mají nejvyšší prioritu.

 • Celý důl bude situován podzemí v hloubce několika desítek metrů ve velmi pevné hornině (žula), která zajišťuje stabilitu a omezuje vibrace. Dopad na krajinu tak bude naprosto minimální.
 • Přes bohatství ložiska budou Sedmihůrky relativně malým dolem, nijak se podobající uhelným dolům. Předpokládají se dvě podzemní propojené štoly v masivu cínovecké žuly. Každá bude mít délku přibližně 1 150 metrů.
 • Důl se bude nacházet v lese mimo zastavěné území v lokalitě Sedmihůrky, cca 6 kilometrů na sever od Dubí.
 • Zvolenou metodou pro získání lithné rudy je klasické komorování a chodbicování. Základní drcení bude umístěno pod povrch, čímž bude podpořena tichost provozu dolu a omezen vliv na okolní prostředí.
 • Zpracovatelský závod je druhou zásadní součástí cínoveckého lithium parku. Je plánován v okolí elektrárny Prunéřov, zpracovatelský závod by zde vznikl na pozemcích Skupiny ČEZ.
 • Do zpracovatelského závodu se bude ruda dopravovat po železnici z nádraží v průmyslové zóně Dukla u obce Újezdeček, v závodu se z ní budou vyrábět finální lithné produkty. Vzniknou tu kvalifikovaná pracovní místa spojená s výrobou lithných produktů a s jejich výzkumem a vývojem. Závod bude složen z kancelářských a administrativních budov, zpracovatelské části a výzkumného centra. Půjde o zhruba dvoj až třípatrové stavby.
 • Zpracovatelský závod bude zkonstruován dle nejmodernějších poznatků a s co největším ohledem na okolí.
 • Plánovaná vysoce sofistikovaná továrna na články do baterií do elektromobilů.
 • ČEZ ji připravuje v Prunéřově u Chomutova a lithium z Cínovce by se mohlo uplatnit primárně přímo zde.
 • Továrna se může stát srdcem automobilového průmyslu v Ústeckém kraji s perspektivou dodávek baterií pro automobilky v Česku i v Německu.
 • Zpracování rudy na menší části se bude odehrávat hluboko pod povrchem přímo na Sedmihůrkách tak, aby hlučnější práce měly co nejmenší vliv na okolí.
 • Do zpracovatelského závodu se rozdrcená ruda bude dopravovat speciálním pásovým přepravníkem nebo lanovkou, ekologicky poháněnými elektřinou. Pro přepravu nebudou v žádném případě použity automobily.
 • Finální varianta přepravy vzejde z procesu posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), který schválí ten nejvhodnější způsob.
 • Přeprava lithných produktů z lithium parku do gigafactory je plánována pro železnici a je možné využít vlečky.

V současnosti musíme aktualizovat finální studii proveditelnosti v souvislosti s navrhovanou změnou lokality z průmyslové zóny Dukla do okolí elektrárny Prunéřov. Zároveň projekt potřebuje pokročit v rámci povolovacích řízení, například Aktualizace zásad územního rozvoje.

Finální termín zahájení těžby bude záviset na rychlosti povolovacích procesů. Urychlení a zjednodušení povolování byl jedním z důvodů, proč jsme změnili lokalitu pro výstavbu zpracovatelského závodu na Prunéřov.