Skip to Content

Povolovací procesy: Jak chrání SEA a EIA místní obyvatele?

14/11/2023
Povolovací procesy: Jak chrání SEA a EIA místní obyvatele?

Investor musí před zahájením stavby projít celou řadou povolovacích procesů. V případě lithium parku jde vedle EIA nebo stavebního povolení také o aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. O tuto aktualizaci bylo již požádáno a pro tyto účely byla zpracována SEA, tedy proces posouzení vlivů koncepcí na životní prostředí.

Zhodnocení SEA bylo vypracováno v rámci aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. Odborníci, kteří SEA zpracovávali, na základě výsledků vydali souhlasné stanovisko se změnou zásad územního rozvoje, což dokazuje, že celý projekt je připravován ohleduplně k životnímu prostředí. Do konce tohoto roku se očekává, že k SEA vydá své stanovisko také Ministerstvo životního prostředí.

Po aktualizaci Zásad územního rozvoje předchází realizaci záměru podání žádosti o stavební povolení, nicméně před podáním této žádosti musí být projekt projednán se všemi dotčenými orgány a k žádosti musí přiložit přísné vyhodnocení v rámci tzv. procesu EIA, tedy procesu detailního posuzování vlivů záměrů na životní prostředí. „Ten je založen na systematickém zkoumání a posuzování jejich možného působení na životní prostředí. Smyslem je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech rozhodujících souvislostech,“ popisuje proces EIA Ministerstvo životního prostředí.

EIA je výrazně detailnější než SEA a komplexně hodnotí nejen stavby, ale i použité technologie. EIA zpracovávají nezávislé konzultační společnosti nebo specialisté na životní prostředí, kteří mají odborné znalosti v oblasti ekologie, hydrologie, zemědělství, dopravy a sociálních věd. Projekty posuzované v procesu EIA jsou například stavby, komunikací, železnic, výrobních hal nebo těžby nerostných surovin. EIA musí být zpracována i v případě, kdy se plánu je změna technologie nebo rozšíření závodu.

EIA na lithium park se spustí v příštím roce

„Proces EIA je velmi podrobný a přísný. Zkoumá každý detail projektu a detailně posuzuje jeho možný vliv na životní prostředí či kvalitu života v okolí. Zaručuje, že celý lithium park bude realizovaný pouze v případě, kdy bude maximálně ohleduplný ke svému okolí. Proces EIA chceme zahájit v příštím roce,“ říká generální ředitel společnosti Geomet Martin Pohlodek.

Proces EIA zahrnuje několik klíčových kroků.

Před samotným procesem EIA je potřeba vypracovat tzv. Zjišťovací řízení. Součástí tohoto Zjišťovacího řízení je i vyhodnocení vlivu na soustavu NATURA 2000. Zjišťovací řízení na horní závod, kde vznikne portál do hlubinného dolu, již v minulosti proběhlo a obdržené připomínky jsou reflektovány v projektu. Aktuálně se dokončuje Zjišťovací řízení na zpracovatelský závod a dotčenou infrastrukturu. Teprve po vyhodnocení závěrů z obou Zjišťovacích řízení může být dokončena samotná dokumentace EIA, která musí být navíc zpracována ve větším detailu v souladu s legislativou.

Součástí dokumentace EIA budou např i hluková a rozptylová studie a jejím účelem je detailně vyhodnotit vliv projektu na životní prostředí. Dokumentaci zpracují nezávislí odborníci a po podání ji krajský úřad zveřejní na úřední desce a v informačním systému EIA. Předpoklad podání dokumentace EIA je ve druhém čtvrtletí roku 2024. Ke zpracované dokumentaci EIA si nechá poté příslušný úřad zpracovat nezávislý posudek. Tento zpracovává autorizovaná osoba určená úřadem (jiná než ta, která zpracovávala dokumentaci). Účelem posudku je nezávisle zhodnotit správnost a úplnost dokumentace a v ní navržených řešení negativních vlivů na životní prostředí. Posudek také zhodnotí podaná vyjádření k dokumentaci.

Následně může úřad nařídit, že bude k záměru svoláno veřejné projednání. To se koná pouze v případě, že se veřejnost nesouhlasně vyjádří k předložené dokumentaci, veřejnost na veřejném projednání může vznášet dotazy k záměru. Veřejné projednání proběhne do 30 dnů ode dne, kdy se veřejnost mohla k dokumentaci vyjádřit.

Veřejnost se do EIA může zapojit

Veřejnost se v rámci celého procesu EIA může vyjadřovat hned dvakrát. Kdokoliv může své písemné připomínky zaslat úřadu v rámci 30 dnů od zveřejnění příslušných dokumentů. Případně může veřejnost své dotazy vznést na veřejném projednání. Pokud někdo následně nesouhlasí s výsledkem procesu EIA, může žádat o zrušení vydaného stanoviska.

Celý proces EIA je ukončen vydáním závazného stanoviska ze strany úřadu. To je podkladem pro rozhodování v navazujících řízeních, tedy ve stavebním řízení, které předchází vydání stavebního povolení. Úřady, které tato navazující řízení vedou, se musí stanoviskem EIA řídit. To znamená, že nemohou v navazujícím řízení vydat rozhodnutí, která s ním nejsou v souladu.

Závazné stanovisko je platné sedm let ode dne jeho vydání, investor může opakovaně požádat úřad o prodloužení platnosti stanoviska o pět let. Úřad poté opět zveřejňuje na úřední desce a v informačním systému EIA.