Skip to Content

Průzkumné vrty i preventivní opatření. Funkce aktuálně používaných domácích zdrojů vody nebude těžbou změněna

22/02/2024
Průzkumné vrty i preventivní opatření. Funkce aktuálně používaných domácích zdrojů vody nebude těžbou změněna

Přinášíme vám další příspěvek do pravidelné rubriky, který se týká připravovaného lithium parku. Zaměříme se tentokrát na vodu. Pokusíme se krátce vysvětlit princip jejího fungování v rámci projektu, a rozptýlit tak obavy z jejího možného nedostatku po zahájení těžby. Připravujeme také podrobnou brožuru, kterou obyvatelé Cínovce obdrží začátkem roku a bude také k dispozici ostatním zájemcům. Brožura detailně a důkladně popíše fungování podzemní i povrchové vody v okolí Cínovce.

Z našich dosavadních výzkumů vyplývá, že hlubinná těžba lithiových rud sice dílčím způsobem ovlivní oběh hlouběji kolujících podzemních vod, ty ale neslouží jako využívaný zdroj vody v okolí a nemají vliv na její množství. Těžba by nijak neměla změnit stav využívaných zdrojů vody v obci Cínovec, Dubí a okolí, stejně tak se nedotkne existujících ekosystémů, včetně rašelinišť. Funkce aktuálně používaných domácích zdrojů vody nebude těžbou změněna.

Pro potřeby studie proveditelnosti a posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jsme nechali zpracovat studii hydrologických a hydrogeologických poměrů Cínovce a okolí. Byl zpracován hydrogeologický počítačový model, do kterého byla zavedena také plánovaná těžba. Charakterizuje stávající i budoucí proudění podzemních vod oblasti Krušných hor i podhůří. V takovém rozsahu modelování vodních poměrů v oblasti Teplicka zatím nikdo neprovedl. Pro potřeby posuzování možných dopadů projektu pracujeme také na srážko-odtokovém modelu území.

Průzkumné vrty

Abychom co nejvíce pochopili chování vody na Cínovci a v jeho okolí, budujeme síť průzkumných a monitorovacích objektů, například vrtů a měrných zařízení na vodních tocích, která nám umožní dobře popsat chod přírodního oběhu vody v oblasti a také oběhu vod ve starých důlních dílech. Zjišťujeme tak rovněž vlastnosti horninového masivu, které jsou za oběh podzemních vod zodpovědné, sledujeme dlouhodobé trendy v průběhu srážek v oblasti, zkoumáme vsakovací schopnosti krajiny a dlouhodobé historické statistiky. Z dat potom vytváříme matematické modely proudění vod na povrchu i v podzemí. V budoucnu budou průzkumné objekty změněny na monitorovací a budou hlídat stav vod během těžby.

Na Cínovci se nachází 6 historických hydrogeologických vrtů, 2 jámy dolu Cínovec a budujeme 9 nových vrtů v rámci aktuálního hydrogeologického průzkumu. V letech 2020 až 2021 vzniklo dalších 8 průzkumných vrtů a aktuálně jsme začali sledovat i 10 domovních studní. Během jara zavedeme sledování toků Bystřice, Liščího potoku, Hraniční potoku, bezejmenného přítoku do Bystřice a Panského potoku. Připravujeme také společný přeshraniční monitorovací systém.

Průzkumné vrty a voda ve studních

Možná jste slyšeli o částečném úniku vody ze dvou studní severně od Husova vrchu. Situací jsme se zabývali a po podrobném zkoumání jsme došli ke zjištění, že tento únik pravděpodobně nesouvisel s průzkumnými vrty. Vrtání dvou průzkumných hydrogeologických vrtů v obci bylo provedeno během konce září a začátku října 2023. Pozici vrtů jsme zvolili tak, abychom získali ucelenou představu o stavu podzemní vody v oblasti. Vrtání nových vrtů navázalo na výsledky předchozích zkušeností z provedených čerpacích zkoušek v existujících vrtech.

Při vzniku podezření na ztrátu vody ve dvou studnách severně od Husova vrchu jsme zavedli monitoring hladin ve spolupráci s majiteli a opakovaně doplnili vodu do jedné ze studní, abychom sledovali její chování. Vrtné práce proběhly v době sezónního minima úrovně hladiny. Dnes jsou již hladiny vody ve studních na normální úrovni, odpovídající ročnímu období. Vrtný průzkum tudíž nejspíše nebyl hlavní příčinou nízkého stavu vody ve studnách. Vrtání druhého průzkumného vrtu v oblasti vrchu Cínovce v monitorovaných studních v okolí nevyvolalo znatelné změny.

Připravujeme preventivní opatření

Zachování využívaných zdrojů vody je pro nás prioritní a chceme mít jistotu, že vliv na okolí bude skutečně minimální. Zpracovali jsme proto seznam preventivních opatření, která budeme tak jako tak realizovat.

Můžeme uvést několik příkladů. Důlní infrastruktura a budoucí podzemní těžba bude oddělena a izolována od využívaných zdrojů vody. To znamená, že třeba přístupové chodby, které vedou v blízkosti povrchových vod, budou odizolovány od okolí. Využívají se k tomu hydroizolační folie. Stejný systém se používá například při stavbě tunelů v Alpách. Zabráníme tím i průsaku vody do samotného dolu, který je velmi nežádoucí.

V samotném ložisku se v blízkosti vodních zdrojů ponechávají takzvané ochranné celíky, což je vrstva žuly, kterou nemůžeme odtěžit, aby sloužila jako zábrana proti možnému průsaku blízké vody. Tato žula zůstane nedotknutá, i kdyby byla na lithium nejbohatší.

Samotné vytěžené prostory, takzvané komory, budou po vydolování vyplněný zakládkou, tedy hlušinou z původní těžby, ze které jsme získali lithium. To zaručí stabilitu masivu a zamezí potenciálnímu plnění těchto komor vodou.

Mezi preventivní opatření patří také nepřetržitý monitoring vodních zdrojů a toků, jak popisujeme výše v textu.